Multismyslová místnost Snoezelen

Co je to Snoezelen?

Jde o složeninu dvou slov „snuffelen“(čichat, zkoumat) a „doezelen“(odpočívat, relaxovat). Tato multifunkční smyslová metoda byla vyvinutá v 70. letech 20. století v Holandsku a primárně byla určená pro terapii osob s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchami autistického spektra, poruchami chování a učení aj. Základem je působení světelných a hmatových prvků, hudby a vůní v předem připraveném prostředí s cílem vyvolat příjemné smyslové prožitky. S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, zejména speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.

Cíle Snoezelenu

Cíle Snoezelenu se stanoví na základě předchozí diagnostiky a problémů konkrétního klienta. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem/rodičem. V pedagogické praxi může Snoezelen sloužit jako opatření zaměřené na podporu procesu výchovy a vzdělávání.

Jaké jsou přínosy?

Snoezelen poskytuje především prostředí pro relaxaci prostřednictvím jemné stimulace. V mnoha případech jde také o kontakt s ostatními v příjemné atmosféře. Tím, že neexistuje tlak na dosažení něčeho a dochází k vytvoření důvěry, může dojít ke zlepšení komunikace mezi zúčastněnými.

Kdo může mít užitek ze Snoezelenu?

Snoezelen byl původně vyvinut jako volnočasový zážitek pro lidi s těžkým mentálním a smyslovým postižením, v současnosti má mnohem širší využití. Velmi pomáhá lidem s hyperaktivitou nebo se sebepoškozujícím chováním. Osobám se smyslovým, tělesným a mentálním postižením, stejně tak osobám s autismem, pomáhá široká škála stimulace. Pro mnohé nejde pouze o využívání samotného zařízení, přínosem pro ně je také přístup, který si osvojí. Jemné podněty mají uklidňující efekt, který napomáhá uvolňování napětí.

Proč využívat Snoezelen?

Všichni potřebujeme stimulaci a odpočinek. Je to základ pro relaxaci a regeneraci. Snoezelen nabízí možnost relaxace, objevování a vyjádření sebe samého v otevřené atmosféře důvěry a radosti. Pro mnoho uživatelů poskytuje Snoezelen širokou a ideální škálu podnětů, jaké možná ještě neznají. Při využívání na pravidelné bázi rozšiřuje Snoezelen škálu zážitků a možností, stejně tak obohacuje kontakt s lidmi a předměty.

Zdroj: www.3lobit.sk