Asistovaný kontakt

Je služba, která pomáhá rodině/dětem formou asistence odborníka řešit vztahové problémy v rodině, které rodiče neumí zvládat sami. Nejčastěji se jedná o kontakt dítěte s jedním z rodičů po rozvodu/rozchodu rodičů nebo o znovunavázání vztahu s rodičem (pečující osobou, jinou osobou), byl-li přerušen nebo nebyl-li doposud navázán. Může jít i o situace, kdy jeden z rodičů brání kontaktu druhého rodiče s dítětem. 

Cíl asistovaného kontaktu:

  • navázání vztahu mezi rodičem (pečovatelem, jinou osobou) a dítětem
  • upevňování vztahu pomocí udržování pravidelného asistovaného kontaktu 
  • postupná změna asistovaného kontaktu na asistovaná předávání a poté na setkání bez asistence (dle individuální situace)

S rodinou uzavíráme Dohodu o asistovaném kontaktu, kde společně specifikujeme cíl služby. Určující je konkrétní situace rodiny.

Asistovaný kontakt zajišťujeme v našich k tomu určených prostorách.

Podmínkou pro poskytování služby je spolupráce rodičůPřed započetím poskytování služby se rodiče dostaví ke schůzce, kde dojde k předání základních informací o službě, jejích podmínkách a podobě spolupráce, podepsání dohody o asistovaném kontaktu. Schůzka může probíhat s každým rodičem zvlášť nebo s oběma rodiči zároveň-

Vzhledem k faktu, že služba je poskytována v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí, je příslušný OSPOD považován za zúčastněnou osobu a v případě písemné výzvy je informován o situaci v rodině.

Vyhrazujeme si právo službu odmítnout v případě naplnění kapacity.